Cresco Pharma privacyverklaring

Cresco Pharma legt in het kader van haar dienstverlening bepaalde gegevens vast. Deze worden alleen gebruikt voor specifieke doeleinden en de bijbehorende administratie. De gegevens worden beveiligd tegen inbreuk door derden.
Cresco Pharma bewaart persoonsgegevens zolang als nodig is voor het verlenen van haar diensten en zolang als de wet dat verplicht. Na deze termijn worden de gegevens verwijderd.

Cresco Pharma verwerkt gegevens wanneer iemand zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, een congres bezoekt, gebruikmaakt van haar diensten, of anderszins contact opneemt met Cresco Pharma. Ook verwerkt Cresco Pharma gegevens op basis van afgesloten contracten en binnenkomende facturen zoals wetenschappelijke onderzoeken.

Cresco Pharma-medewerkers raadplegen persoonsgegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. ICT-leveranciers onderhouden en beheren de informatievoorziening. Verder worden beveiligingsmaatregelen volgens de NEN7510 – een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg – toegepast. Wanneer het – ondanks deze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot persoonsgegevens, dan meldt Cresco Pharma dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten

Heeft Cresco Pharma persoonsgegevens van u vastgelegd?

Als Cresco Pharma de gegevens met uw toestemming heeft verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. Cresco Pharma vraagt ook om uw toestemming, voordat ze uw gegevens beschikbaar stelt aan derden.

U heeft recht op inzage in uw gegevens. U kunt hierover contact opnemen met de Data Protection Officer van Cresco Pharma. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen, dan heeft u het recht om deze door Cresco Pharma te laten corrigeren of te laten verwijderen. 

Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek. Bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen.

Klachten

Heeft u klachten of complimenten over de wijze waarop Cresco Pharma uw gegevens behandelt? Neem dan contact op met de Data Protection Officer van Cresco Pharma via ons infoadres: info@crescopharma.nl. Mocht u er met de Data Protection Officer niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.